skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden               Bed & Breakfast Anlooase – Anloo

Geen huisdieren toegestaan

Corona en overnachten

Deze maatregelen gelden voorlopig:

 • Wij schudden geen handen, maar begroeten je met een glimlach
 • Wij houden minimaal 1,5 m. afstand, maar wij hebben nog steeds tijd voor een praatje
 • Door de ruime opzet van onze B&B is het makkelijk ons aan de afstandsregel te houden
 • De gasteningang van de B&B is gescheiden van onze privé-ingang
 • De kamer beschikt over privé sanitair
 • De kamer beschikt over een koelkastje, waterkoker, koffiezetapparaat en magnetron. Ook zijn er voldoende borden, glazen en bestek
 • Wij hebben ons schoonmaakprotocol aangepast, zodat wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM
 • Wij komen tijdens je verblijf niet in je kamer, behalve in het ontbijtgedeelte waar ’s morgens het ontbijt wordt opgediend.Daarom graag aandacht voor het volgende:
  • De vuile handdoeken mag je op de vloer in de badkamer laten liggen. De handdoeken die je wilt hergebruiken graag aan de haken ophangen
  • Graag ontvangen wij even een seintje als er iets aangevuld moet worden
  • Contact gedurende het verblijf graag via whatsapp of telefonisch op het nummer van B&B Anlooase
 • Onze B&B heeft een extra tafel voor het ontbijt of diner
 • Op de kamer zijn voldoende zeep, handdoeken en desinfecterend middel voor je handen
 • Bezoek ons niet als je verkouden bent of corona-gerelateerde klachten hebt.

Terminologie

De termen Anlooase, Bed and Breakfast Anlooase, B&B zijn termen voor Bed & Breakfast Anlooase te Anloo.

Gast: een persoon die bij B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die bij deB&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed & Breakfast Anlooase

Annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.0 Bed & Breakfast Anlooase 

1.1   De B&B is beschreven in de website anlooase.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2   Het minimum verblijf in B&B Anlooase is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

1.3   Het B&B gedeelte heeft een eigen afsluitbare ingang, voor de gasten 24 uur per dag bereikbaar.

1.4   Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.

1.5   Roken is niet toegestaan in alle kamers van de B&B of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.

1.6   Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.

1.7   De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.

1.8   Inchecken van 16.00-22.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.

1.9   De gasten kunnen hun auto parkeren op de inrit naast de B&B.

1.10  Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.11  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.12  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.

1.13  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Anlooase ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.14  Gasten van B&B Anlooase dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

1.15  B&B Anlooase is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 82001383.

2.0    Tarieven

2.1   De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting a € 1,20 p.p.p.n.

De toeristenbelasting wordt apart vermeld op de reservering. Deze wordt afgedragen aan de gemeente Aa & Hunze.

2.2   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.3   Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.anlooase.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling

3.1   Reservering is alleen online mogelijk via www.anlooase.nl.

3.2   De reservering is pas definitief na bevestiging van je reserveringsaanvraag en zodra de aanbetaling van 50% van het reserveringsbedrag is voldaan. Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserverings-bevestiging verstrekt.

3.4   Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar onze bankrekening.

3.5   Betaling van het (restant)bedrag dient bij aankomst te worden voldaan in de B&B. Betaling kan contant of per PIN worden voldaan.

4.0    Annulering

Uiteraard zijn er altijd situaties te bedenken die gasten ertoe dwingen om de boeking te cancelen. Bedenk echter dat B&B Anlooase slechts bestaat uit 1 accommodatie en dat een annulering dus kan betekenen dat de B&B mogelijk niet meer aan andere belangstellenden verhuurd kan worden. Vandaar dat wij onderstaande annuleringsvoorwaarden hebben vastgesteld:

4.1   Annulering is gratis tot 14 dagen voor aankomst.

4.2   Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst, wordt de aanbetaling van 50% in rekening niet teruggestort, behalve wanneer de B&B toch nog geboekt wordt door nieuwe gasten. In dat geval worden de betaalde reserveringskosten retour gestort.

4.3   Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale verblijfssom) in rekening worden gebracht.

4.4   Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@anlooase.nl worden doorgegeven.

4.5   B&B Anlooase heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.0     Schade

5.1   De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2   De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

5.3   Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4   Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutel van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5.5   Bij het niet inleveren van de sleutel bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutel binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

6.0    Klachten

6.1   De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht

7.1   In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid

8.1   De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

8.2   De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

8.3   Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruiksovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4   De B&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy

9.1   Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op onze website.

10    Slotbepaling

10.1  Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaalt, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

10.2  Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3  Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4  Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Back To Top